Có 1 kết quả:

zhū jūn

1/1

zhū jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Gentlemen! (start of a speech)
(2) Ladies and Gentlemen!