Có 1 kết quả:

zhū xiàng

1/1

zhū xiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the appearance of all things (Buddhism)