Có 1 kết quả:

zhū sè

1/1

zhū sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) various
(2) all kinds