Có 1 kết quả:

dú běn

1/1

dú běn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) reader
(2) an instructional book