Có 1 kết quả:

fěi wén

1/1

fěi wén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) scandal
(2) gossip