Có 1 kết quả:

shéi xiào dào zuì hòu , shéi xiào dé zuì hǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

He laughs best who laughs last.