Có 1 kết quả:

diào chá biǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) questionnaire
(2) inventory list
(3) CL:張|张[zhang1],份[fen4]