Có 1 kết quả:

diào zhí

1/1

diào zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be transferred to another post
(2) to post away