Có 1 kết quả:

diào fáng

1/1

diào fáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to relieve a garrison