Có 1 kết quả:

liàng jiě

1/1

liàng jiě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to understand
(2) to make allowances for
(3) understanding