Có 1 kết quả:

zhūn zhūn

1/1

zhūn zhūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) earnest
(2) devoted
(3) tireless
(4) sincere
(5) assiduous