Có 1 kết quả:

tán hé róng yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

easier said than done (idiom)