Có 1 kết quả:

móu zhí

1/1

móu zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to look for a job
(2) to seek employment