Có 1 kết quả:

móu lǜ

1/1

móu lǜ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to plan and consider
(2) to reflect on one's best strategy