Có 1 kết quả:

xiè yí

1/1

xiè yí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) honorarium
(2) gift as thanks