Có 1 kết quả:

xiè tiě

1/1

xiè tiě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

letter of thanks