Có 1 kết quả:

xiè chén

1/1

xiè chén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

gratitude