Có 1 kết quả:

xiè yì

1/1

xiè yì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gratitude
(2) thanks