Có 1 kết quả:

xiè lǐ

1/1

xiè lǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) honorarium
(2) gift as thanks