Có 1 kết quả:

xiè jué

1/1

xiè jué

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to refuse politely