Có 1 kết quả:

màn mà

1/1

màn mà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hurl abuse
(2) to deride
(3) to call sb names