Có 1 kết quả:

miù jiǎng

1/1

miù jiǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to overpraise
(2) You praise me too much!