Có 1 kết quả:

miù jiàn

1/1

miù jiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) erroneous views
(2) false idea
(3) false opinion