Có 1 kết quả:

miù wù

1/1

miù wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) error
(2) mistaken idea
(3) falsehood