Có 1 kết quả:

Tán Yǒng lín

1/1

Tán Yǒng lín

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Alan Tam (1950-), Hong Kong Canto-pop singer and actor