Có 1 kết quả:

gǔ ān xiān àn

1/1

gǔ ān xiān àn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

glutamine (Gln), an amino acid