Có 1 kết quả:

gǔ ān suān

1/1

gǔ ān suān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

glutamic acid (Glu), an amino acid