Có 1 kết quả:

gǔ suì

1/1

gǔ suì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ear of grain
(2) gerbe (used on coats of arms)