Có 1 kết quả:

huò miǎn

1/1

huò miǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to exempt
(2) exemption