Có 1 kết quả:

huò miǎn quán

1/1

Từ điển Trung-Anh

immunity from prosecution