Có 1 kết quả:

huō chu qu

1/1

huō chu qu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to throw caution to the wind
(2) to press one's luck
(3) to go for broke