Có 1 kết quả:

huá quán

1/1

huá quán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 划拳[hua2 quan2]