Có 1 kết quả:

huò dá

1/1

huò dá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) optimistic
(2) sanguine
(3) generous
(4) magnanimous
(5) open-minded