Có 1 kết quả:

dòu qiā

1/1

dòu qiā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dukkha (Sanskrit)
(2) suffering (Buddhism)