Có 1 kết quả:

dòu shā ㄉㄡˋ ㄕㄚ

1/1

dòu shā ㄉㄡˋ ㄕㄚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sweetened bean paste

Một số bài thơ có sử dụng