Có 1 kết quả:

dòu shā bāo

1/1

dòu shā bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bean paste bun