Có 1 kết quả:

dòu yóu

1/1

dòu yóu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

soy bean oil