Có 1 kết quả:

dòu yóu ㄉㄡˋ ㄧㄡˊ

1/1

dòu yóu ㄉㄡˋ ㄧㄡˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

soy bean oil