Có 1 kết quả:

dòu jiāng

1/1

dòu jiāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

soy milk