Có 1 kết quả:

dòu bàn jiàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) sticky chili bean sauce
(2) doubanjiang