Có 1 kết quả:

dòu bī

1/1

dòu bī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pea or bean (dialect)