Có 1 kết quả:

dòu pí

1/1

dòu pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

dried beancurd (tofu)