Có 1 kết quả:

dòu kē zhí wù

1/1

dòu kē zhí wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) legume
(2) leguminous plant