Có 1 kết quả:

dòu kē zhí wù ㄉㄡˋ ㄎㄜ ㄓˊ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) legume
(2) leguminous plant