Có 2 kết quả:

dòu fǔdòu fu

1/2

dòu fǔ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đậu phụ, đậu

Một số bài thơ có sử dụng

dòu fu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tofu
(2) bean curd

Một số bài thơ có sử dụng