Có 1 kết quả:

dòu fu zhā gōng chéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) jerry-built building project
(2) lit. built on soybean dregs