Có 1 kết quả:

dòu fu nǎo ㄉㄡˋ ㄋㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) jellied tofu
(2) soft bean curd