Có 1 kết quả:

dòu fu nǎo

1/1

dòu fu nǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) jellied tofu
(2) soft bean curd