Có 1 kết quả:

dòu yá cài ㄉㄡˋ ㄧㄚˊ ㄘㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

bean sprouts