Có 1 kết quả:

dòu yá cài

1/1

dòu yá cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bean sprouts