Có 1 kết quả:

dòu róng

1/1

dòu róng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sweetened bean paste