Có 1 kết quả:

dòu shǔ shǔ

1/1

dòu shǔ shǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) yam bean
(2) Pachyrhizus genus