Có 1 kết quả:

dòu shǔ shǔ ㄉㄡˋ ㄕㄨˇ ㄕㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) yam bean
(2) Pachyrhizus genus