Có 1 kết quả:

dòu chǐ

1/1

dòu chǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) black bean
(2) black bean sauce