Có 1 kết quả:

wān dòu jiān

1/1

wān dòu jiān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pea shoots